تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1376 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم (ع) 
 
فوق لیسانس 
1381 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم (ع) 
 
دکترا 
 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم (ع) 
 
سطح 3