سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مازندران 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  
1386/06/01 
ادامه دارد 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مازندران 
مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه 
1382/06/03 
 
علمی اجرائی